ระบบ Reverse Osmosis

RO เป็นเยื่อแผ่นแยกเทคนิคที่ใช้ความดันขับเคลื่อนโดยการเลือกเยื่อแผ่น เมื่อความดันในระบบสูงกว่าแรงดันออสโมซิสของน้ำในสารละลายโมเลกุลของน้ำอย่างต่อเนื่องผ่านเมมเบรนผ่านช่องทางการผลิตน้ำเข้าสู่ท่อส่วนกลางแล้วปล่อยสิ่งสกปรกในน้ำเช่นไอออนอินทรีย์วัตถุแบคท มันถูกกักตัวอยู่ในน้ำด้านข้างของเยื่อแผ่นและไหลออกที่ปลายเต้าเสียบน้ำเข้มข้นเพื่อให้บรรลุการแยกและการทำให้บริสุทธิ์