ระบบการเติมผง

ระบบการเติมผงส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการรักษาของน้ำหมุนเวียนน้ำและน้ำเสียในโรงไฟฟ้าและยังใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีสิ่งแวดล้อมและระบบประปา ระบบการเตรียมพอลิเมอร์และปูนขาวเป็นที่นิยมมากในตลาดต่างประเทศ